मुख्य पान   |   संपर्क साधा   |   आत्मा एम.आय.एस

धान्य महोत्सव शेतकरी निहाय प्राप्त शेतीमाल
bar1
पदनाम नाव दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
DesignationNamePHNNoMobileNoEmail
प्रकल्प संचालक आत्मा Shivaji Aamle 2232585 9422282264 pdatma.jalgaon@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -१ Kantilal Dhodhu Mahajan 2232585 9422292123 pdatma.jalgaon@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -२ Anil Promod Gavali 2232585 9665681286 pdatma.jalgaon@gmail.com
संगणक अज्ञावली रूपरेशक Sagar Arun Chaudhari 2232585 9673580087 sagarbca1589@gmail.com
लेखा-नि-लिपिक Devidas Pitamber KOlhe 2232585 9423574803 pdatma.jalgaon@gmail.com